banner
 
Thông tin tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam
( Ngày đăng : 28/08/2012 - Lượt xem: 1463)

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN VIỆT NAM

1) CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM (TCVN)
Xem chi tiết tại địa chỉ:
http://tieuchuan.vn/vi/tin-tuc/697-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-viet-nam-tcvn.html

2) SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TƯ 20/2009/TT-BKHCN VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ THỰC HIỆN "QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XĂNG, NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN VÀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC"
Xem chi tiết tại địa chỉ:
http://tieuchuan.vn/vi/tin-tuc/696-sua-doi-bo-sung-thong-tu-202009tt-bkhcn-ve-viec-ban-hanh-va-thuc-hien-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-xang-nhien-lieu-diezen-va-nhien-lieu-sinh-hoc.html

3) QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI PHAO TRÒN CỨU SINH DỰ TRỮ QUỐC GIA
Xem chi tiết tại địa chỉ:
http://tieuchuan.vn/vi/tin-tuc/695-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-phao-tron-cuu-sinh-du-tru-quoc-gia.html

4) QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI PHAO ÁO CỨU SINH DỰ TRỮ QUỐC GIA
Xem chi tiết tại địa chỉ:
http://tieuchuan.vn/vi/tin-tuc/694-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-phao-ao-cuu-sinh-du-tru-quoc-gia.html

5) SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TƯ 20/2009/TT-BKHCN VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ THỰC HIỆN "QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XĂNG, NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN VÀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC"
Xem chi tiết tại địa chỉ:
http://tieuchuan.vn/vi/tin-tuc/696-sua-doi-bo-sung-thong-tu-202009tt-bkhcn-ve-viec-ban-hanh-va-thuc-hien-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-xang-nhien-lieu-diezen-va-nhien-lieu-sinh-hoc.html

6) BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 14/2011/TT-BNNPTNT NGÀY 29/3/2011 QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN
Xem chi tiết tại địa chỉ:
http://tieuchuan.vn/vi/tin-tuc/698-bo-sung-thong-tu-so-142011tt-bnnptnt-ngay-2932011-quy-dinh-viec-kiem-tra-danh-gia-co-so-san-xuat-kinh-doanh-vat-tu-nong-nghiep-va-san-pham-nong-lam-thuy-san.html

7) BAN HÀNH DANH MỤC BỔ SUNG PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM
Xem chi tiết tại địa chỉ:
http://tieuchuan.vn/vi/tin-tuc/699-ban-hanh-danh-muc-bo-sung-phan-bon-duoc-phep-san-xuat-kinh-doanh-va-su-dung-tai-viet-nam.html

8) QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỆ SINH, ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH THỊT VÀ PHỤ PHẨM ĂN ĐƯỢC CỦA ĐỘNG VẬT Ở DẠNG TƯƠI SỐNG DÙNG LÀM THỰC PHẨM
Xem chi tiết tại địa chỉ:
http://tieuchuan.vn/vi/tin-tuc/700-quy-dinh-dieu-kien-ve-sinh-dam-bao-an-toan-thuc-pham-doi-voi-co-so-kinh-doanh-thit-va-phu-pham-an-duoc-cua-dong-vat-o-dang-tuoi-song-dung-lam-thuc-pham.html

9) QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỆ SINH, ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ THU GOM, BẢO QUẢN VÀ KINH DOANH TRỨNG GIA CẦM Ở DẠNG TƯƠI SỐNG DÙNG LÀM THỰC PHẨM
Xem chi tiết tại địa chỉ:
http://tieuchuan.vn/vi/tin-tuc/701-quy-dinh-dieu-kien-ve-sinh-dam-bao-an-toan-thuc-pham-doi-voi-co-so-thu-gom-bao-quan-va-kinh-doanh-trung-gia-cam-o-dang-tuoi-song-dung-lam-thuc-pham.html

10) QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LIÊN NGÀNH VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI
Xem chi tiết tại địa chỉ:
http://tieuchuan.vn/vi/tin-tuc/702-quy-dinh-ve-to-chuc-va-hoat-dong-cua-ban-lien-nganh-ve-hang-rao-ky-thuat-trong-thuong-mai.html

11) CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
Xem chi tiết tại địa chỉ:
http://tieuchuan.vn/vi/tin-tuc/704-chi-thi-ve-viec-thuc-hien-cac-giai-phap-nham-thao-go-kho-khan-cho-san-xuat-kinh-doanh-cua-cac-doanh-nghiep.html

12) NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 29/2012/QH13 VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN
Xem chi tiết tại địa chỉ:
http://tieuchuan.vn/vi/tin-tuc/703-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-nghi-quyet-so-292012qh13-ve-ban-hanh-mot-so-chinh-sach-thue-nham-thao-go-kho-khan-cho-to-chuc-va-ca-nhan.html

13) LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN
Xem chi tiết tại địa chỉ:
http://tieuchuan.vn/vi/tin-tuc/705-lenh-ve-viec-cong-bo-nghi-quyet-cua-quoc-hoi-ve-ban-hanh-mot-so-chinh-sach-thue-nham-thao-go-kho-khan-cho-to-chuc-va-ca-nhan.html

   
Chưa có bình luận nào
CÁC TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC
CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP TIN CẬY VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG

Địa chỉ: Số 214 Ngõ 22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: (84-4) 35746345

Website: doanhnghieptincay.net 

Email: vp.clbdntc@gmail.com