banner
 
Điều lệ hoạt động CLB
02:07:11 - 28/08/2013

HỘI TIÊU CHUẨN VÀ BẢO VỆ

NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM

(VINASTAS)

___________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

 

 

ĐIỀU LỆ

 

CÂU LẠC BỘ

DOANH NGHIỆP TIN CẬY VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG

 

Câu lạc bộ “Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng” là tổ chức tập hợp các doanh nghiệp cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội của mình đối với người tiêu dùng thông qua việc xây dựng chính sách và  hệ thống kinh doanh đáp ứng các chuẩn mực do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) đề ra nhằm thỏa mãn các mong đợi của người tiêu dùng.

Câu lạc bộ doanh nghiệp tin cậy hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam phê duyệt và ban hành, phù hợp với pháp luật hiện hành và chịu sự quản lý của VINASTAS. 

 

 

CHƯƠNG I

TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH, LĨNH VỰC

VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ


Điều 1. Tên Câu lạc bộ:

 

 • Tên chính thức: Câu lạc bộ Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng
 • Tên gọi tắt: Câu lạc bộ Doanh nghiệp tin cậy
 • Tên tiếng Anh: Consumer Trust Business Club.
 • Tên viết tắt tiếng Anh là: CTBC
 • Trụ sở đặt tại: 214 ngõ 22 phố Tôn Thất Tùng, Hà Nội.
 • Điện thoại: 04.35745757


Điều 2. Mục đích hoạt động:
 

 • Khẳng định các cam kết về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, đề cao tính văn minh, trung thực trong hoạt động kinh doanh hàng hóa và dịch vụ đối với người tiêu dùng;
 • Tạo sự tín nhiệm của người tiêu dùng đối với hoạt động  kinh doanh hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp;
 • Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
 •  
 • Tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc bảo vệ quyền lợi của mình, chống lại những hành vi kinh doanh không lành mạnh và thiếu đạo đức.

 

Điều 3. Phạm vi hoạt động

 • Câu lạc bộ có phạm vi hoạt động trong cả nước thông qua bộ máy tổ chức gồm 2 văn phòng:
 • Văn phòng Câu lạc bộ tại Hà Nội;
 • Văn phòng đại diện Câu lạc bộ ở phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh.
 • Câu lạc bộ hình thành tổ chức có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 4. Nội dung hoạt động

 • Tổ chức các diễn đàn để công bố, phổ biến, trao đổi thông tin về chính sách và các biện pháp nhằm thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng;
 • Quảng bá, thông tin về chính sách kinh doanh, về hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp thành viên cho người tiêu dùng;
 • Tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội nghị, các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, điều tra, hợp tác về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp và bảo vệ người tiêu dùng;
 • Tư vấn và hướng dẫn tiêu dùng hợp lý cho người tiêu dùng;
 • Tổ chức các hoạt động xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
 • Các hoạt động khác phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam và Điều lệ của Câu lạc bộ.

 

CHƯƠNG II

THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ


Điều 5. Đối tượng và nguyên tắc tham gia

 

 • Tất cả các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh, đăng  ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, theo nguyên tắc tự nguyện, đều có thể xin gia  nhập để trở thành thành viên Câu lạc bộ.

 

Điều 6. Thủ tục gia nhập

 •  Những đối tượng nói ở Điều 5 muốn tham gia vào Câu lạc bộ nộp Phiếu đăng ký gia nhập (theo mẫu) và được sự chấp thuận của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Điều 7. Thành viên

Thành viên Câu lạc bộ được phân thành:

 • Thành viên đầy đủ: Là thành viên đăng ký gia nhập có chính sách và hệ thống kinh doanh được đánh giá và công nhận đạt các chuẩn mực “Doanh nghiệp tin cậy vì Người tiêu dùng” do VINASTAS quy định; Thành viên đầy đủ được ứng cử tham gia vào Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ và có quyền biểu quyết trong các quyết định liên quan đến hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Thành viên không đầy đủ là thành viên đã nộp đơn đăng ký gia nhập, cam kết xây dựng và thực hiện chính sách và hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp theo các chuẩn mực “Doanh nghiệp tin cậy vì Người tiêu dùng” do VINASTAS quy định và được sự chấp thuận của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ. Thành viên không đầy đủ không được tham gia vào Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ và không có quyền biểu quyết trong các quyết định liên quan đến hoạt động của Câu lạc bộ.

 

Điều 8. Quyền và lợi ích của thành viên:

 

 • Được tham gia tất cả các hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Được tư vấn, hướng dẫn để triển khai các biện pháp nhằm đạt được các chuẩn mực và duy trì các chuẩn mực của doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng.
 • Thành viên đầy đủ được cấp chứng chỉ và  logo “Doanh nghiệp tin cậy vì Người tiêu dùng”; Logo “Doanh nghiệp tin cậy vì Người tiêu dùng” được sử dụng để quảng bá tạo niềm tin và góp phần hổ trợ phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng không được phép sử dụng như là dấu chất lượng cho hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp;
 • Được VINASTAS đưa vào danh sách “Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng”, quảng bá trên các diễn đàn, hội nghị, hội thảo; được đưa tin, chỉ dẫn cho người tiêu dùng trên Website: http://www.nguoitieudung.com.vn, trên Báo Người tiêu dùng;
 • Được thảo luận các công việc của Câu lạc bộ và được mời tham gia các diễn đàn, hội thảo, sự kiện … do VINASTAS và các đơn vị của VINASTAS tổ chức .
 • Được xin ra khỏi Câu lạc bộ khi thấy không có nhu cầu tham gia.


Điều 9. Nghĩa vụ của thành viên:

 

 • Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ của Câu lạc bộ và các nghị quyết của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ;
 • Đóng hội phí thành viên cho hoạt động thường niên theo qui định đối với từng loại hình thành viên;
 • Góp phần tuyên truyền, vận động xây dựng và phát triển Câu lạc bộ.

 

CHƯƠNG III

NGUYÊN TẮC, TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA CÂU LẠC BỘ

 

 

Điều 10: Nguyên tắc hoạt động:

 

 • Hoạt động của Câu lạc bộ dựa trên nguyên tắc phi lợi nhuận, phát huy và kết hợp năng lực các thành viên để phát triển hoạt động chung của Câu lạc bộ;
 • Câu lạc bộ chủ động tiến hành các hoạt động và tự trang trải về kinh phí hoạt động;
 • Hoạt động của các thành viên mang tính chất tự nguyện.


Điều 11. Đại hội thành viên Câu lạc bộ:

Đại hội toàn thể hội viên câu lạc bộ là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Câu lạc bộ, được tổ chức 3 năm một lần. Nội dung chủ yếu quyết định tại đại hội gồm:

 • Thông qua báo cáo công tác của nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới;
 • Bầu Ban chủ nhiệm, Ban kiểm tra;
 • Thông qua điều lệ hoặc bổ sung, sửa đổi điều lệ;
 • Thông qua báo cáo tài chính của Câu lạc bộ.

Khi cần thiết nếu có trên 2/3 thành viên Ban Chủ nhiệm hoặc trên 50% hội viên Câu lạc bộ đề nghị, Ban chủ nhiệm có thể triệu tập Đại hội bất thường.

 

Điều 12.  Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ


Ban chủ nhiệm gồm: Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm, và các Ủy viên. Số lượng thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ do Đại hội thành viên quyết định và bầu trong từng nhiệm kỳ. Chủ nhiệm, các Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ do các thành viên Ban chủ nhiệm bầu trong số các thành viên Ban chủ nhiệm.

Trong nhiệm kỳ đầu, để bảo đảm việc điều hành câu lạc bộ, Tổng Thư ký VINASTAS đề cử nhân sự Ban chủ nhiệm.

Ban chủ nhiệm được Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam ra quyết định công nhận.

Nhiệm kỳ của Ban chủ nhiêm là 3 năm. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Đại hội thành viên Câu lạc bộ bầu Ban chủ nhiệm mới. Trong trường hợp có thành viên Ban chủ nhiệm vì lý do khách quan không thể tiếp tục công việc giữa nhiệm kỳ, các thành viên trong Ban chủ nhiệm sẽ bầu bổ sung thành viên thay thế.

Ban chủ nhiệm có nhiệm vụ đề ra chương trình hoạt động và điều hành toàn bộ các hoạt động của Câu lạc bộ với các với các nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau: 

 • Tổ  chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Định kỳ kiểm điểm và đề ra chương trình công tác cụ thể của Câu lạc bộ trong thời gian tới;
 • Quyết định số lượng, tên gọi, chức năng của các tổ chức trực thuộc; bộ máy giúp việc của Ban chủ nhiệm;
 • Ban hành quy trình và quyết định kết nạp, khen thưởng, kỹ luật hội viên;
 • Quy định và quyết định kinh phí hoạt động hàng năm.

Ban chủ nhiệm làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; họp định kỳ một tháng một lần và có thể họp bất thường khi cần thiết theo đề nghị của Chủ nhiệm hoặc của Thường trực Ban chủ nhiệm.

 

Điều 13. Ban kiểm tra 

Ban kiểm tra gồm: Trưởng ban; Phó trưởng ban và các ủy viên. Số lượng thành viên Ban kiểm tra do Đại hội quyết định và bầu, .

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm tra:

 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội;
 • Tiếp nhận, xử lý các phản ánh, khiếu nại có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Câu lạc bộ.
 •  Khi phát hiện sai phạm, Ban kiểm tra kịp thời báo cáo Ban Chủ nhiệm để có biện pháp giải quyết.

 

 

CHƯƠNG IV

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ

 

Điều 14. Kinh phí hoạt động của Câu lạc bộ

Kinh phí hoạt động của Câu lạc bộ được hình thành từ những khoản đóng góp theo quy định (Hội phí quy định); đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp thành viên Câu lạc bộ và các Tổ chức, cá nhân quan tâm.

 

Điều 15. Hội phí quy định

Hội phí quy định là khoản đóng góp hàng năm theo quy định của doanh nghiệp cho hoạt động của Câu lạc bộ “Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng” khi doanh nghiệp tham gia làm thành viên.

Hội phí quy định do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đề nghị, Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam phê duyệt và có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện và kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ hàng năm.

 

Điều 16. Đóng góp tự nguyện

Đóng góp tự nguyện là khoản đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm cho hoạt động của Câu lạc bộ “Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng”.

 

Điều 17. Sử dụng kinh phí

Kinh phí của Câu lạc bộ được sử dụng cho các hoạt động:

 1. Thực hiện kế hoạch hoạt động do Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đề ra;
 2. Duy trì bộ máy hoạt động của Câu lạc bộ;
 3. Quảng bá cho hoạt động của Câu lạc bộ;
 4. Các nội dung có liên quan khác.

 

Điều 18. Quản lý kinh phí hoạt động

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ chỉ định một thành viên Ban chủ nhiệm và một kế toán để quản lý kinh phí hoạt động.

 

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 19. Điều khoản thi hành

Mọi thành viên tham gia phải thực hiện đúng Điều lệ của Câu lạc bộ, Ban chủ nhiệm có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Điều lệ này.

 

Điều 20. Giải thể Câu lạc bộ

Việc giải thể Câu lạc bộ được tiến hành khi được Đại hội nhất trí thông qua, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đề nghị và  Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam phê duyệt.

 

Điều 21. Hiệu lực Điều lệ Câu lạc bộ

 

 • Bản Điều lệ này gồm 5 chương 21 điều đã được Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam ký quyết định ban hành theo Quyết định số 101 /HTC&BVNTDVN ngày 11 tháng  8  năm 2011 và có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Việc sửa đổi, bổ sung  Điều lệ Câu lạc bộ do Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đề nghị, Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam phê duyệt.

 

   
CÁC TIN TỨC LIÊN QUAN
Danh sách các Hội viên cam kết của CLB (20050)
Giới thiệu chung (1708)
Câu lạc bộ " Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng" (1439)
Phiếu đăng ký tham gia CLB (2238)
Địa chỉ đăng ký tham gia CLB (1076)
thanhvien y kien khieu nai lay y kien
DN TIN CẬY VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG
Đang online:
Tổng truy cập:
3
2636794
CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP TIN CẬY VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG

Địa chỉ: Số 214 Ngõ 22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: (84-4) 35746345

Website: doanhnghieptincay.net 

Email: vp.clbdntc@gmail.com